چاپ کردن این صفحه
کنفرانس بین المللی ظرفیت راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز برگزار می گردد
1398/03/05 231

کنفرانس بین المللی ظرفیت راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز برگزار می گردد

کنفرانس بین المللی ظرفیت راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز پنجم تیر ماه به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می گردد

اهداف کنفرانس

1-   نهادینه سازی فرهنگ انسجام و همزیستی مسالمت آمیز در جهان اسلام.

2-   شناخت مبانی نظری وحدتگرا در همزیستی مسالمت آمیز.

3-   دست یابی به راه کارهای انسجام بخش در تحقق همزیستی مسالمت آمیز از منظر فرهیختگان جهان اسلام.

4-   بازشناسی ظرفیت های اندیشمندان وحدت گرای اسلامی در تحقق همزیستی مسالمت آمیز.

5-   همشناسی و درک متقابل متفکران جهان اسلام از یکدیگر.

6-   شناخت عوامل واگرا و نقش آن در عدم تحقق همزیستی مسالمت آمیز.

 

محورهای کنفرانس

* محور اول: مبانی، اصول و جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز در آموزه‌های اسلامی

جایگاه تسامح، مدارا و صلح در آموزه‌های اسلامی قواعد ناظر بر روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز در آموزه های اسلامی جایگاه حقوق بشر به‌ویژه حق بر متفاوت بودن در آموزه‌های اسلامی

 

* محور دوم: جلوه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

همزیستی مسالمت‌آمیز در اندیشة متفکران مسلمان معرفی تجربه‌های زیسته همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه اشتراکات فرهنگی-تاریخی اقوام و همزیستی مسالمت‌آمیز مدارای مذهبی حاکمان مسلمان در تاریخ و تمدن اسلامی نقش هنر در تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

 

* محور سوم: چالش‌های فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

چالش‌های نظری فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز چالش‌های عملی فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز نقش خوانش‌های واگرایانه از متون دینی در عدم تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

 

* محور چهارم: راهبردها و راهکارهای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

راهبردها و راهکارهای نظری تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز راهبردها و راهکارهای عملی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز بازخوانی اندیشه‌های تقریبی در تحقق وحدت اسلامی راهبردهای تمدن نوین اسلامی برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

جهت ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس در منبع خبر مراجعه فرمایید.

منبع : سایت کنفرانس