چاپ کردن این صفحه
فتوای حیرت آور عبدالعزیز ال شیخ مفتی عربستان
1394/04/14 5824

فتوای حیرت آور عبدالعزیز ال شیخ مفتی عربستان

فتوای حیرت آور عبدالعزیز ال شیخ مفتی عربستان:

مرد می تواند گوشت زن خود را بخورد!

یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت :

 

فتوای حیرت آور عبدالعزیز ال شیخ مفتی عربستان:

مرد می تواند گوشت زن خود را بخورد!

یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت :

اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد.

این مفتی سعودی چنین فتوایی را دلیلی بر جانفشانی و اطاعت زن از شوهر دانسته به نحوی که زن حس کند هر دو در

نهایت یک جسم واحد می شوند